ก.พลังงานเดินหน้าโรงไฟฟ้าชุมชนเฟส 2 รับซื้ออีก 400 MWปลายปีนี้หรือต้นปี 66

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

ก.พลังงานเตรียมเดินหน้าโรงไฟฟ้าชุมชนเฟส 2 ประสาน ก.เกษตฯ และ ส.อ.ท. เตรียมแผนเปิดรับซื้อโรงไฟฟ้า ปริมาณ 400 MW ทำแผนเสร็จไตรมาส 4/65 อาจเปิดรับซื้อปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)กระทรวงพลังงาน เปิดผยว่า ในขณะนี้ได้เดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากในระยะต่อไป โดยจะระยะที่ 2 กำหนดเปิดรับซื้อ 400 เมกะวัตต์ คาดว่าจะกำหนดหลักเกณฑ์แล้วภายในไตรมาส 4/65 ส่วนจะมีการเปิดรับซื้อในปลายปีนี้หรือต้นปี 2566 นั้น คงจะต้องเดินตามหลักเกณฑ์และประกาศโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานต่อไป

ทั้งนี้ การดำเนินการได้วิเคราะห์ประเมินผลโครงการนำร่อง, วิเคราะห์ความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการขยายผลในระยะที่ 2, กำหนดรูปแบบเป้าหมายการดำเนินโครงการ ได้แก่ กำหนดพื้นที่ จัดหาเทคโนโลยี ส่งเสริมการแปรรูปจัดเตรียมเชื้อเพลิง การสร้างรายได้จากการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ประเมินต้นทุน กำหนดราคารับซื้อเชื้อเพลิง และกำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าและโมเดลทางธุรกิจที่เหมาะสม

สำหรับการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนฯ เพื่อความยั่งยืน ทางกระทรวงพลังงานได้ร่วมมือกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดปริมาณ และ Zoning ให้สอดคล้องกับศักยภาพ เป้าหมาย และนโยบายการจัดสรรพื้นที่ทางการเกษตร โดยกำหนดพื้นที่เหมาะสมเพื่อปลูกพืชพลังงาน และกำหนดพื้นที่ที่มีความต้องการไฟฟ้า (ไฟตก/ไฟดับ/เสริมความมั่นคง) เพื่อลดการสูญเสียในระบบส่ง และไม่เป็นภาระแก่ระบบโครงข่ายพลังงาน และได้ร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในการเพิ่มมูลค่าพืชพลังงาน โดยจะหาแนวทางการนำผลผลิตของการปลูกพืชพลังงานไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนแผนการดำเนินงานโรงไฟฟ้าชุมชน

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/business