IMPACT รายได้ฟื้น ประกาศจ่ายประโยชน์ระหว่างกาล 0.15 บาทต่อหน่วย

เรื่องที่น่าสนใจ เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

IMPACT ประกาศจ่ายประโยชน์ระหว่างกาล 0.15 บาทต่อหน่วย เผยผลดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2565 มีกำไรจากการลงทุนเพิ่มขึ้น 77% รายได้รวมเพิ่มกว่า 300% หลังสามารถเปิดให้บริการพื้นที่ได้ตามปกติ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท (IMPACT) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 มีมติอนุมัติให้จ่ายประโยชน์ระหว่างกาลของกองทรัสต์ฯ โดยจ่ายจากผลประกอบการเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565 จำนวน 222.38 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.15 บาทต่อหน่วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิรับประโยชน์ตอบแทนในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 และกำหนดจ่ายประโยชน์ตอบแทน ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565

ขณะที่ผลการดำเนินงานงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 กองทรัสต์ฯ มีผลกำไรจากการลงทุนสุทธิ 235.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 235.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 77.031.7 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1) รายได้รวม 432.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 341.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 374.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากกองทรัสต์ฯ สามารถเปิดให้บริการพื้นที่ได้ตามปกติ

2) ค่าใช้จ่ายรวม 197.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 105.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 115.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มาจาก

-ต้นทุนการให้บริการพื้นที่ 55.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 706.8 เนื่องจากกองทรัสต์ฯ สามารถเปิดให้บริการพื้นที่ได้ตามปกติ

-ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 38.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 89.2

-ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 45.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 398.8 เนื่องจากกองทรัสต์ฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน

-ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ 25.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.0 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.6